LLL-concept ontwikkeling

Algemene Voorwaarden MS Beheer BV

ALGEMENE VOORWAARDEN MS BEHEER BV

Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: MS Beheer BV

Vestigings- & bezoekadres:
Koopmanslaan 3
7005 BK, Doetinchem

Telefoonnummer: 06-22740753
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@msbeheerbv.nl

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. MS Beheer BV: de opdrachtnemer, vertegenwoordigd door de (algemeen) directeur/eigenaar.
2. De Klant: een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die MS Beheer BV inhuurt voor het verrichten van een bepaalde Opdracht.
3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen de Klant en MS Beheer BV waarbij MS Beheer BV zich verbindt om in opdracht en voor rekening van de Klant bepaalde werkzaamheden (o.a. strategische advisering, consultancy, begeleiding bij implementatieprocessen), zoals schriftelijk in de opdrachtbevestiging beschreven, uit te voeren.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Elke rechtsbetrekking tussen MS Beheer BV en de Klant wordt met uitzondering van dwingendrechtelijke wetsbepalingen uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden.
2. Van de bepalingen van deze algemene voorwaarden kan bij uitsluiting schriftelijk worden afgeweken.
3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig blijken of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MS Beheer BV en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
4. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere voorwaarden van MS Beheer BV en haar rechtsvoorgangers, welke eerdere voorwaarden als vervallen worden beschouwd. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt door MS Beheer BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanvang en duur van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door MS Beheer BV en de Klant ondertekende opdrachtbevestiging door MS Beheer BV retour is ontvangen.
2. De schriftelijke bevestiging van de Opdracht bevat een duidelijke omschrijving van de inhoud van de Opdracht en de prijs of het tarief waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht.

Artikel 4 Beëindiging van de overeenkomst

1. MS Beheer BV heeft het recht de Opdracht met de Klant met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst of sommatie te ontbinden, indien:
a) De Klant één of meer van de overeengekomen betalingstermijnen niet nakomt, dan wel anderszins toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst met MS Beheer BV;
b) Door derden beslag wordt gelegd op zaken en/of vermogensrechten van de Klant;
c) De Klant in staat van faillissement is verklaard, dan wel de wettelijke schuldsaneringsregeling op de Klant van toepassing is verklaard;
d) De Klant (voorlopig) surséance van betaling heeft aangevraagd;
e) De Klant overlijdt, dan wel indien de Klant een rechtspersoon is, wanneer deze rechtspersoon wordt ontbonden of haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk staakt of overdraagt;
f) MS Beheer BV door overmacht de overeenkomst niet langer kan nakomen.
2. Van de ontbinding van de Opdracht wordt door MS Beheer BV schriftelijk aan de Klant mededeling gedaan.
3. De Opdracht kan ook tussentijds eindigen door opzegging door de Klant van de Opdracht. In de met de Klant te sluiten Opdracht kunnen over de voorwaarden voor opzegging specifieke afspraken worden gemaakt.
4. MS Beheer BV is gerechtigd de Opdracht naast de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden tussentijds te beëindigen. MS Beheer BV zal een opzegtermijn van een maand in acht nemen. Tussentijdse opzegging zal schriftelijk per aangetekende post geschieden. De Klant is niet gerechtigd vanwege de tussentijdse beëindiging enige schadevergoeding te vorderen. MS Beheer BV behoudt recht op volledige betaling van de facturen voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden.
5. Bij ontbinding van de Opdracht, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder a tot en met e en bij opzegging als bedoeld in het derde lid van dit artikel, is de Klant gehouden aan MS Beheer BV ineens en met onmiddellijke ingang te vergoeden:
a) alle kosten die MS Beheer BV ter uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt;
b) alle kosten die MS Beheer BV ter beëindiging van de Opdracht heeft gemaakt;
c) de eventuele schade die MS Beheer BV lijdt ten gevolge van de beëindiging van de Opdracht, tenminste bestaande uit een vergoeding ter grootte van 25% van het totale factuurbedrag dat MS Beheer BV tot het einde van de overeenkomst in rekening heeft gebracht.
6. Opdrachten waarmee een langere periode dan 12 maanden is gemoeid, kunnen door zowel MS Beheer BV als de Klant, worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, behoudens andere schriftelijke afspraken daarover.

Artikel 5 Uitvoering van de werkzaamheden

1. MS Beheer BV heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de uitvoering van de Opdracht die met de Klant is overeengekomen. MS Beheer BV bepaalt naar beste inzicht en vermogen de wijze waarop de met de Klant overeengekomen Opdracht wordt uitgevoerd.
2. MS Beheer BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is. MS Beheer BV is gerechtigd derden in te schakelen zonder voorafgaande kennisgeving daarvan aan de Klant. MS Beheer BV is gerechtigd de kosten inclusief voorschotten die de derde bij MS Beheer BV in rekening brengt, aan de Klant door te berekenen.

Artikel 6 Benodigde gegevens van de Klant

1. De Klant stelt alle bescheiden beschikbaar die naar het oordeel van MS Beheer BV noodzakelijk zijn om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. De Klant zal de bescheiden tijdig en in de door MS Beheer BV gewenste vorm en wijze beschikbaar stellen.
2. MS Beheer BV heeft het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten, zonder daarmee haar aanspraken op betaling van het overeengekomen prijs te geven, tot het moment dat de Klant alle gevraagde bescheiden in de door MS Beheer BV gewenste vorm en wijze aan haar ter beschikking heeft gesteld.
3. Indien de Klant de gevraagde bescheiden niet tijdig en volledig aan MS Beheer BV heeft verstrekt, heeft MS Beheer BV het recht de overeenkomst te ontbinden, zoals is bepaald in artikel 4, eerste lid.

Artikel 7 Geheimhouding

1. MS Beheer BV is verplicht geheimhouding te betrachten bij de uitvoering van de Opdracht ten opzichte van derden. De geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard, die door de Klant aan MS Beheer BV ter beschikking is gesteld alsmede de na verwerking van deze informatie verkregen resultaten.
2. In afwijking van hetgeen bepaald is in het eerste lid van artikel 7 zal MS Beheer BV ontheven zijn van haar geheimhoudingsplicht, indien deze haar in strijd zou brengen met enig overheidsvoorschrift of wettelijke verplichting. De geheimhoudingsplicht van MS Beheer BV kan door de Klant ook worden ingetrokken of beperkt.
3. MS Beheer BV is gerechtigd na afloop van de Opdracht deze Opdracht en de naar aanleiding daarvan verkregen resultaten met vermelding van de naam van de Klant aan te wenden voor voorlichtingsdoeleinden (o.a. op website) en advisering aan derden. MS Beheer BV zal zo nodig de Opdracht en/of de resultaten daarvan bewerken, zodat er geen vertrouwelijke informatie aan derden ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Overmacht

1. Indien MS Beheer BV haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, dan wel niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak (overmacht), worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment dat MS Beheer BV alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Dit laatste vindt niet plaats wanneer een periode van 60 dagen verstreken is en voortzetting van de Opdracht redelijkerwijs niet van de Klant verlangd kan worden. MS Beheer BV kan tevens overgaan tot ontbinding van de Opdracht zoals is bepaald in het eerste lid van artikel 4.
2. Als een niet aan MS Beheer BV toerekenbare oorzaak wordt onder andere aangemerkt de situatie waarin een project is gebaseerd op beleidsvoornemens van de overheid, op wet- en regelgeving die op het moment van uitvoering van de opdracht nog niet (volledig) tot stand is gekomen, dan wel op wet- en regelgeving waarvan de uitleg op het moment van uitvoering van de Opdracht nog niet (volledig) bij MS Beheer BV bekend is.

Artikel 9 Tariefstelling

1. De prijs of het tarief waartegen MS Beheer BV de overeengekomen Opdracht verricht, wordt opgenomen in de bevestiging als bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze algemene voorwaarden. MS Beheer BV is gerechtigd haar prijs en/of tarief tijdens de duur van de Opdracht aan te passen indien MS Beheer BV dat noodzakelijk acht. MS Beheer BV zal haar tarieven niet meer dan één keer per kalenderjaar wijzigen.
2. Tenzij blijkens de opdrachtbevestiging nadrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen, zijn de door MS Beheer BV gehanteerde prijzen en tarieven exclusief belastingen, reis- en verblijfkosten en eventuele heffingen.
3. Voor de uren die door de Klant aan de Opdracht worden besteed, ontvangt de Klant geen vergoeding in de vorm van betalingskorting of anderszins.

Artikel 10 Betaling

1. Betaling van een factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van een storting ten gunste van een door MS Beheer BV aan te wijzen bank- of girorekening.
2. De Klant is van rechtswege in verzuim indien door hem niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald. Zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, is de Klant over het bedrag ter zake waarvan hij in verzuim is, wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening.
3. Alle kosten die ontstaan als gevolg van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incasso van de vordering van MS Beheer BV, komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd en bedragen tenminste EUR 150,–.
4. Bij betaling aan MS Beheer BV kan door de Klant geen beroep worden gedaan op korting, compensatie, inhouding, verrekening of opschorting.
5. Indien MS Beheer BV in het kader van de uitvoering van een Opdracht gebruik maakt van de diensten van derden, zal MS Beheer BV die kosten en eventueel aan derden betaalde voorschotten inclusief de eventueel verschuldigde belastingen aan de Klant factureren. Ook op die facturen zijn de vorengenoemde betalingsvoorwaarden van toepassing.
6. MS Beheer BV is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten totdat de Klant alle opeisbare vorderingen van MS Beheer BV heeft voldaan. Onder de op te schorten verplichtingen worden tevens begrepen de afgifte van bescheiden en/of andere gegevens of zaken aan de Klant dan wel aan derden die de Klant bij de Opdracht betrokken heeft.
7. Indien MS Beheer BV haar werkzaamheden verricht in opdracht van meerdere Klanten gezamenlijk, is ieder van deze Klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, voor zover de nota betrekking heeft op werkzaamheden ter uitvoering van de gezamenlijke Opdracht.

Artikel 11 Klachten

1. Klachten met betrekking tot de inhoud van de opdrachtbevestiging dienen direct na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk bij MS Beheer BV te worden gemeld.
2. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht, de geleverde prestaties en/of het gefactureerde bedrag dienen binnen 14 dagen na uitvoering van de werkzaamheden, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur die op deze werkzaamheden betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd bij MS Beheer BV te worden gemeld, tenzij de Klant kan aantonen dat het gebrek redelijkerwijs niet eerder door hem kon worden ontdekt. In het laatste geval moet de klacht schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is ontdekt. De Klant wordt geacht de prestatie van MS Beheer BV en/of de factuur en het factuurbedrag te hebben aanvaard indien niet binnen de in dit lid gestelde termijn en op de in dit lid aangegeven wijze een klacht aan MS Beheer BV is kenbaar gemaakt.
3. Klachten als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.
4. MS Beheer BV treft na ontvangst van de klacht zo spoedig mogelijk de naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen ter opheffing of ter beperking van de klacht.
5. Wanneer MS Beheer BV de klacht van de Klant ongegrond acht, stelt zij de Klant daar onder opgaaf van redenen schriftelijk van in kennis.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. MS Beheer BV sluit, behoudens opzet of grove schuld, iedere aansprakelijk uit voor schade ontstaan ten gevolge van of in verband met Opdrachten die MS Beheer BV in opdracht van de Klant en voor diens rekening en risico uitvoert.
2. MS Beheer BV is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan MS Beheer BV toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van MS Beheer BV is beperkt tot het bedrag dat per geval of samenhangende reeks van gevallen in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De schadebeperking in dit artikel geldt ook voor die gevallen waarin de Klant schade lijdt door toedoen van derden die in het kader van de uitvoering van een Opdracht door MS Beheer BV zijn ingeschakeld.
3. MS Beheer BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor gevolgschade, die op welke wijze dan ook verband houdt met de uitvoering van de opdracht door MS Beheer BV dan wel de door haar ingeschakelde derden. Onder gevolgschade wordt mede begrepen stagnatie in de normale gang van zaken in de onderneming van de Klant, gederfde winst, gemiste besparingen en andere indirecte schade.
4. MS Beheer BV heeft te allen tijde het recht om de door haar, dan wel de Klant te lijden schade te beperken of ongedaan te maken.
5. De Klant vrijwaart MS Beheer BV voor aanspraken van derden, die direct of indirect samenhangen met de Opdracht aan MS Beheer BV en die niet door MS Beheer BV ingeschakeld zijn.
6. De Klant is aansprakelijk voor direct en indirecte schade aan MS Beheer BV of aan door MS Beheer BV in het kader van de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die het gevolg is van of samenhangt met de aanwezigheid van MS Beheer BV en de genoemde derden op het terrein van de Klant, zulks met uitzondering van schade die door MS Beheer BV dan wel de genoemde derden zou zijn veroorzaakt door eigen opzet of grove schuld.

Artikel 13 Eigendom en auteursrechten

1. MS Beheer BV behoudt zich te allen tijde de industriële en intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot producten van de geest en/of de resultaten daarvan die MS Beheer BV in het kader van de uitvoering van de Opdracht met de Klant gebruikt, gebruikt heeft, ontwikkelt en/of ontwikkeld heeft.
2. Het is de Klant verboden de in het eerste lid bedoelde producten, waaronder begrepen werkwijzen, adviezen en (model)contracten, te wijzigen, te vermenigvuldigen, te openbaren en/of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MS Beheer BV. Bedoelde producten mogen slechts aan derden ter hand worden gesteld wanneer dit geschiedt ter verkrijging van een deskundig oordeel van derden omtrent de (uitvoering van de) werkzaamheden van MS Beheer BV en pas nadat MS Beheer BV daarover is geïnformeerd.
3. Indien de Klant door MS Beheer BV in het kader van de uitvoering van een opdracht merknamen of andere aan auteursrechten of rechten van intellectuele eigendom onderhevige zaken ter beschikking stelt of laat gebruiken staat de Klant er jegens MS Beheer BV voor in dat zij tot het gebruik van die namen en rechten gerechtigd is. De Klant vrijwaart MS Beheer BV voor alle mogelijke aanspraken van derden, die daarmede verband houden.

Artikel 14 Geschillen

1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen MS Beheer BV en de Klant, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement te Amsterdam
2. Op overeenkomsten met MS Beheer BV is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

Artikel 16 Match & Rent Agreement (MRA)

Deze overeenkomst tussen Klant en MS Beheer BV, waarmee MS Beheer de opdracht verwerft om namens Klant op zoek te gaan naar nieuwe locaties. In deze overeenkomst zal ook het verdienmodel van MS Beheer vernoemt staan, welke door Klant zoals in art. 10 benoemd, verplicht en uitgevoerd dient te worden binnen de gestelde condities van ditzelfde artikel.

Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De Partij(en) kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden.
2. De Partij(en) kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden.
3. De Partij(en) kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Partij(en) deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden.

Duur:
6. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Partij(en) na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Partij(en) verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Partij(en) de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan Partij(en)en mag de Partij(en) in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Partij(en) geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De Partij(en) heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de Partij(en) niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de Partij(en) een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de Partij(en) afwijken van genoemde bedragen en percentages.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *